Registerbeskrivning enligt §10 i Personregisterlagen


Registeransvarig

Aboprint Ab
Norrby Strandväg 2
21600 Pargas
FO-nummer: 1608175-7
Telefon: *(02) 454 3200
e-post: info@aboprint.fi


Kontaktperson i ärenden som berör registret

Esko Brunila
Telefon: 040 515 0777
e-post: esko.brunila@aboprint.fi


Registrets namn

Kundregister för Aboprint Ab:s näthandel


Registrets ändamål

Registrets ändamål är hantering av beställningar från kunder till Aboprints näthandel samt arkivering av beställningshistoriken. Uppgifter kan användas för att utveckla Aboprint Ab:s verksamhet samt för kommunikation med kunderna. Personuppgifter behandlas enligt personuppgiftslagens gränser.


Uppgifter som finns i registret

Personregistret innehåller följande uppgifter:
Personens för- och efternamn
Postadress
E-postadress
Telefonnummer
Beställningshistorik


Principerna för skyddet av registret

Uppgifterna förs in i ett datasystem, som är skyddat för utomstående genom brandvägg och lösenord. Registret används enbart av personer till vars arbetsbeskrivning ingår att använda det. Varje användare har ett personligt användarnamn och lösenord.


Utelämning av uppgifter och sekretess

Uppgifter från registret utelämnas inte åt utomstående. Den registrerade har rätt att granska de uppgifter om sig själv, som är lagrade i registret. Begäran om granskning skall lämnas skriftligen och riktas till den person, som svarar för registret.


Rättelse av uppgift

Den registeransvarige skall utan obefogat dröjsmål på eget initiativ eller på yrkande av den registrerade rätta, utplåna eller komplettera en personuppgift som ingår i ett personregister och som med hänsyn till ändamålet med behandlingen är oriktig, onödig, bristfällig eller föråldrad. Den registrerade skall kontakta den registeransvarige personen för att yrka på rättelse.